JOGI NYILATKOZAT (SZELLEMI ALKOTÁSOK ÉS FELELŐSSÉG)

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

1.1 Jelen adatkezelési tájékoztató és szabályzat („Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza Führer Diána és Varga Zoltán egyéni vállalkozók (a továbbiakban együttesen „Adatkezelő”) által nyújtott személyi edzés szolgáltatással kapcsolatos, akár egyedileg, akár együttesen végzett adatkezelési tevékenységük rendjét. 

1.2 Az Adatkezelő mint személyes adatok adatkezelője, magára nézve kötelezőnek ismeri a Szabályzat tartalmát továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban foglaltaknak és a hatályos jogszabályoknak, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek („GDPR”).

1.3 Az Adatkezelő kizárólagos tulajdonában áll a www.trianglesport.hu domain („Honlap”). Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek és szabályozás, beleértve a jelen Szabályzatot is, folyamatosan elérhetők a Honlapon, valamint személyesen papír alapon az Adatkezelőknél is. 

1.4 Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs jogának tiszteletben tartását, továbbá elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, így a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, mely garantálja a személyes adatok biztonságát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, melyről kellő időben értesíti ügyfeleit a Honlapon keresztül.

2.FOGALMAK

2.1 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2 különleges adat:
2.2.1 faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vagy irányultságra vonatkozó személyes adat;

2.2.2 természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.4 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.5 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.6 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.7 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

2.9 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.10 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.11 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.12 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.13 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.14 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

2.15 felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”).

3. ALAPELVEK

3.1 Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

3.1.1 jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

3.1.2 csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

3.1.3 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

3.1.4 pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

3.1.5 olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

3.1.6 oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

3.2 Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 

3.3 Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés milyen jogalapon történik. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
3.4 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, SZEMÉLYES ADATOK ÉS KÜLÖNLEGES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

4.1 Az Adatkezelő tevékenységével összefüggésben a következő személyes és különleges adatokat, a következő jogalapon és célból, az alábbi időtartam során kezeli ügyfeleiről:
Adatkezelés típusa    Adatkezelés jogalapja    Kezelt adatok köre    Adatkezelés célja    Adatkezelés időtartama
Szolgáltatási szerződés (személyi edzési szerződés)    a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és c) pont)    név, születési dátum, anyja neve; e-mail cím, lakcím, szerződés tárgya, adóazonosító  jel    érintett beazonosítása valamint a szolgáltatás nyújtása    5 év
Egészségügyi felmérés a személyi edzés előtt    a szerződés teljesítése, valamint egészségügyi szakemberrel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) a) pont és GDPR 9. cikk (2) h) pont)    az ügyfél egészségi állapota, testi állapota, megbetegedései, sportolási szokásai, étkezési szokásai

A kezelt adatok teljes körét az egészségügyi felmérés tartalmazza.    az érintett részére megfelelő edzésterv és étrend összeállítása    a szolgáltatási szerződés fennállását követő 1 évig
Egészségügyi felmérés a személyi edzés során    a szerződés teljesítése, valamint egészségügyi szakemberrel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) a) pont és GDPR 9. cikk (2) h) pont)    testösszetétel, kézi szorítóerő és funkcionális mozgásminták    az érintett részére megfelelő edzésterv és étrend összeállítása    a szolgáltatási szerződés fennállását követő 1 évig
Hírlevél    a személyes adatok kezelésének jogalapja az érdeklődő hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)    név, e-mail cím     az érintett beazonosítása valamint meglévő és új szolgáltatásokról való tájékoztatás    az érintett által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

4.2 Az Adatkezelő rögzíti, hogy a fent felsorolt adatkezelések (a hírlevél kivételével) szorosan összefüggnek az Adatkezelő által nyújtott személyi edzés szolgáltatással és amennyiben az érintett a fent felsorolt személyes és különleges adatokat (a hírlevél esetében felsoroltak kivételével) nem adja meg, az Adatkezelő az érintettel kötendő illetve megkötött szerződés szerinti szolgáltatást nem tudja teljesíteni.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁS

5.1 Az Adatkezelő nem továbbítja az adatokat harmadik félnek, kivéve, ha ehhez az érintett, a továbbított adatok körét és a harmadik felet bemutató tájékoztatás megadását követően, kifejezetten, írásban hozzájárult.

5.2 A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.3 Az Adatkezelő az alábbi célból a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe a szolgáltatása nyújtása során:
Adatfeldolgozás
típusa    Adatfeldolgozó adatai    Leírás
Honlap tárhely    3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Cégjegyzékszám    13 06 055290
https://megacp.com/adatvedelmi_tajekoztato.pdf
    A Honlapon keresztül sor kerülhet a hírlevélre való feliratkozásra és ezen keresztül bizonyos személyes adatok rögzítésére.
E-mailek fogadása és küldése    Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, cégjegyzékszám: 368047, https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
Az Adatkezelő és az érintettek közötti kommunikáció.
Bejelentkezés és időpont foglalás    Calendly LLC (székhely: 1315 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309., Egyesült Államok, https://calendly.com/pages/privacy)
Időpont foglalás és bejelentkezés.
Mozgásminta felmérés     Functional Movement Systems Inc (székhely: ATTN: Communications Department, 47 Depot Street Chatham, VA 24531, https://www.functionalmovement.com/privacy)
Az Adatkezelő az FMS applikáció használatával méri fel az érintett fizikai állapotát.
Feelfit    Feelfit – QingNiu (székhely: Room 201-202, No.49-1, Dabao Road, Bao'an District, Shenzhen City,GuangDong, Kína, http://www.qnniu.com/)
Az Adatkezelő a Feelfit applikáció használatával méri fel az érintett fizikai állapotát.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

6.1 Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

6.1.1 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

6.1.2 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

6.1.3 változatlansága igazolható (adatintegritás);

6.1.4 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

6.2 Az Adatkezelő olyan technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6.3 Az Adatkezelő. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név Führer Diána Varga Zoltán
Vállalkozó neve: Führer Diána egyéni vállalkozó Varga Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 1086 Budapest, Teleki László tér 19. 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 29 3/11
Nyilvántartási szám: 43149087 51052421
Adószám: 67071922-1-42 79164401-1-42
Telefonszám: +36702648567 +36306840228
E-mail cím: diafuhrer@gmail.com vargazoltanpt@gmail.com

8. ÉRINTETTEK JOGAI

8.1 Az érintett az itt felsorolt jogaival az Adatkezelő email címére küldött levelében, vagy írásban az Adatkezelő fenti címére küldött postai küldemény útján élhet. A jelen 8. pontban foglaltak kiterjednek a különleges adatokra is.

8.2 Az ügyfél hozzáférési jogai

8.2.1 Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha az ügyfél azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő. köteles tájékoztatást adni.

8.2.2  Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 (a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 (b) nem terjed ki az anonim adatokra;

 (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

 (d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

8.2.3 Az Adatkezelő a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél visel.

8.3 Az ügyfél helyesbítéshez való joga

8.3.1 Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 (a) nem terjed ki az anonim adatokra;

 (b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

 (d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

8.3.2 Az Adatkezelő az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Az Adatkezelő az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

8.4 Az ügyfél törléshez való joga

8.4.1 Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlésére. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

 (a) az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
 (b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 (c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

8.4.2 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 (a) az Adatkezelő kezeli az ügyfél személyes adatait, és
 (b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 (c) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 (d) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

8.4.3 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 (a) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

 (b) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
 (c) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

8.4.4 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 (a) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

 (b) az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy

 (c) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

 (d) az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

8.4.5 Az Adatkezelő az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 

8.5  Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

8.5.1 Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

 (a) nem terjed ki az anonim adatokra;

 (b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

 (d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

8.5.2 Az Adatkezelő korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

8.5.3 Az Adatkezelő korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

8.5.4 Az Adatkezelő korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 (a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

 (b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

 (c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

8.5.5 Az Adatkezelő korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 (a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik az Adatkezelő. jogos érdekei céljából, és

 (b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

8.5.6 Az Adatkezelő az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

8.5.7 Ha az Adatkezelő korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

 (a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

 (b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

 (c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

8.6 Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

8.6.1 Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

8.6.2 Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 (a) nem terjed ki az anonim adatokra;

 (b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

 (d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

8.7 Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

8.7.1 Az Adatkezelő az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 7 munkanapon belül válaszol.

8.8 Panasz benyújtásához való jog

8.8.1 Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, egyeztetést kezdeményezhet az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. 

8.8.2 A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu. 
 

SÜTIK (COOKIE) TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

1.1 Amikor a Führer Diána és Varga Zoltán egyéni vállalkozók által fenntartott, www.trinanglesport.hu oldalt megtekinti, egy apró file, ú.n. cookie, vagy más szóval süti kerülhet az Ön számítógépére.

1.2 A sütik („cookie”) olyan betűkből és számokból álló kisméretű fájlok, amelyeket az Ön által felkeresett honlapok helyeznek el a számítógépedén. Ezeket széles körben használják a honlapok működtetése, illetve hatékonyabb működtetése érdekében, ahogy arra is, hogy a honlap tulajdonosainak információt szolgáltassanak, például azáltal, hogy emlékeznek az Ön preferenciáira, rögzítik, hogy Ön mit tett a kosarába, és nyomon követik a honlapra látogatók számát. Mi annak érdekében használjuk a sütiket, hogy egy jól működő honlapot és egy minél inkább személyre szabott szolgáltatást nyújtsunk az Ön számára.

2. ALKALMAZOTT SÜTIK

2.1 Az alábbi típusú sütiket alkalmazzuk:

2.1.1 Feltétlenül szükséges sütik. Ezek a sütik a honlapunk működéséhez szükségesek. Magukban foglalják például azokat a sütiket, amelyek lehetővé teszik, hogy a honlap biztonságos területeire bejelentkezhessen.

2.1.2 Analitikus/teljesítményjavító sütik. Ezek segítségével felismerhetjük és számon tarthatjuk látogatóinkat, és láthatjuk, hogy a látogatók hogyan mozognak a honlapon annak használata során. Segítik, hogy fejlesszük a honlapunk működésének módját, például annak biztosításával, hogy a felhasználók könnyen megtalálják azt, amit keresnek.

2.1.3 Funkcionális sütik. Ezeket arra használjuk, hogy felismerjünk, amikor Ön visszatér a honlapunkra. Lehetővé teszik, hogy személyre szabjuk az Ön számára a tartalmainkat, név szerint köszöntsük, és emlékezzünk a felhasználói preferenciáira (például a nyelv- vagy régióválasztására).

2.1.4 Célzó sütik. Ezek a sütik rögzítik az Ön honlapunkon tett látogatását, az Ön által meglátogatott oldalakat és a linkeket, amelyekre rákattintott. Ezeket az információkat az Ön érdeklődésének minél inkább megfelelő reklámok nyújtására használjuk. Ezen túl arra is használjuk, hogy korlátozzuk azt, hogy Ön hányszor lát egy bizonyos reklámot, ezzel mérve a reklámkampány sikerességét. Ezeket jellemzően hirdetési hálózatok helyezik el a honlap üzemeltetőjének engedélyével. Rögzítik, hogy Ön meglátogatott egy honlapot és egyéb szervezetekkel, például hirdetőkkel osztják meg ezt az információt. Gyakori, hogy a célzó vagy hirdető sütik kapcsolódnak egy másik szervezet által biztosított webhely funckiókhoz.

2.1.5 Hasonló Technológiák. Használhatunk “tiszta GIF-eket” (azaz “Webes Irányjelzőket” vagy "pixel tag-eket”) vagy hasonló technológiákat a honlapunkon és/vagy az Önnel történő kommunikációinkban annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy meglátogatta-e a honlapot vagy kapott-e üzenetet. Egy tiszta GIF jellemzően egy egypixeles, átlátszó kép (adott esetben látható is lehet), amely a honlapon vagy egy olyan emailen kerül elhelyezésre, amely arról tájékoztat minket, hogy Ön megnézett egy általunk küldött emailt, vagy meglátogatott egy bizonyos oldalt a honlapunkon. Egy tiszta GIF lehetővé teheti számunkra, hogy egy weboldal látogatást, fogadást vagy egy üzenetet egyéb Önről tárolt és Önre vonatkozó információval összeköthessünk.

2.2 Az alábbi táblázat felsorolja az általunk használt sütiket (és hasonló technológiákat), és leírja azok használatának okát is.

Név és típus Cél A süti alapértelmezett időtartama
FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES SÜTIK
ASP.NET_SessionId Az ASP.NET egy ASP.NET_SessionId elnevezésű sütit bocsát ki. Ez a süti a felhasználó munkamenetének azonosítóját (session ID) tartalmazza és lejár a munkamenet végén (azaz amikor bezárod a böngészőt). Ez a süti nem tárol Önre vonatkozó személyes adatot. A böngésző munkamenet végéig
EPiServerLogin Azonosító süti, amelyet az Oldal arra használ, hogy azonosítsa az Oldalra bejelentkező felhasználót. A böngésző munkamenet végéig
.ASPXANONYMOUS Ez a süti lehetővé teszi, hogy az oldal fenntartson egy anonim felhasználói azonosítót, amely olyan egyedi felhasználókat követ egy adott munkamenetben, akik nem jelentkeztek be vagy azonosították magukat másképpen. 1 hónap
__RequestVerificationToken Ez a süti egy hamisítás elleni token (angolul: Anti-Forgery Token CSRF támadások megelőzésére). Garantáltan kizárólag a közzétevő kapja. Ez a süti nem tárol Önre vonatkozó személyes adatot. A böngésző munkamenet végéig
__hasCookiesNotice Ez a süti mutatja, hogy a felhasználó számára felugró ablakban bemutatásra került a sütikre vonatkozó tájékoztatás akkor, amikor először felkereste a honlapot. Amennyiben a felhasználó hozzájárul a sütik használatához, a felugró ablakban történő tájékoztatás megszűnik. 7 napig
ANALITIKUS/TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ/CÉLZÓ SÜTIK
ARPT Ez egy az Oldal által kiállított technikai “munkamenet” süti, amely webszerverek között osztja meg az Oldalra látogatók számát. Mindezt azért, hogy az oldal ne váljon túlterheltté és, hogy optimális szinten működjön. A böngésző munkamenet végéig
s_nr A felhasználó látogatásának dátumát tárolja és azt, hogy ismételt látogatás vagy új látogatás történt. 1 hónapig
s_vnum Ez a süti rögzíti azt, hogy a felhasználó hányszor tekintette meg az Oldalt a süti cache felhasználó általi törlésének időpontjáig. 1 évig
s_invisit Ez a süti egy Omniture plugin által használt süti, amely rögzíti azt, hogy egy adott felhasználó egy hónapban hányszor látogatta meg a weboldalt. A böngésző munkamenet végéig
s_lv Ez a süti azt követi nyomon, hogy hány nap telt el az Oldalnak a felhasználó általi két egymást követő felkeresése között. Beállítás/Frissítéstől számított 3 évig
s_lv_s Ezt a sütit egy Omniture plugin használja annak érdekében, hogy rögzítse, hogy hány nap telt el azóta, hogy a felhasználó felkereste az Oldalt. A böngésző munkamenet végéig
s_vi Ez a süti a felhasználó egyedi anonimizált azonosítóját követi. 2 évig
sc_newrep Ez a süti követi, hogy a felhasználó új vagy visszatérő látogató. Beállítástól/frissítéstől számított 2 év
fm_visit Ez az egyediesített süti lehetővé teszi, hogy kövesse azt, hogy a felhasználó hányszor látogatta meg az Oldalt. A böngésző munkamenet végéig
s_sq Ezt a sütit a JavaScript kód állítja elő és olvassa akkor, hogyha az Omniture ClickMap funkció be van kapcsolva. Információt tárol az előző linkről, amelyre a felhasználó rákattintott. A böngésző munkamenet végéig
__utma Ezt a sütit a Google Analytics használja, és azt követi, hogy hányszor kereste fel a felhasználó az Oldalt, mikor történt az első és az utolsó látogatás. A süti minden alkalommal frissítésre kerül, amikor adattovábbítás történik a Google Analytics számára. Beállítástól/frissítéstől számított 2 év
__utmb Ezt a sütit a Google Analytics használja, és időbélyegzőt készít abban az időpontban, amikor a felhasználó belép az Oldalra. A süti minden alkalommal frissítésre kerül, amikor adattovábbítás történik a Google Analytics számára. Beállítástól/frissítéstől számított 30 perc
__utmc Ezt a sütit a Google Analytics használja időbélyegzőt készít abban az időpontban, amikor a felhasználó elhagyja az Oldalt. A böngésző munkamenet végéig
__utmz Ez a süti azt követi, hogy honnan érkezett a felhasználó, milyen keresőmotort használt, milyen linkre kattintott, milyen kulcsszót használt a kereséshez, és a világ mely pontjáról kereste fel az Oldalt. A süti minden alkalommal frissítésre kerül, amikor adattovábbítás történik a Google Analytics számára. Beállítástól/frissítéstől számított 6 hónap
FUNKCIONÁLIS SÜTIK
s_cc Ezt a sütit a JavaScript készíti és olvassa annak meghatározása érdekében, hogy a felhasználó engedélyezte-e a sütik használatát. A böngésző munkamenet végéig

3. HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ SÜTIK

3.1 Néhány süti, amit használunk, harmadik féltől származik. Együtt dolgozunk más cégekkel, például keresőmotor szolgáltatókkal, hogy többet tudjunk meg ügyfeleinkről, megértsük működésüket és érdeklődésüket, személyes élményt nyújtsunk és érdekesebb reklámokat kínáljunk. A lenti táblázat további tájékoztatást nyújt az általunk használt harmadik felektől származó sütikről és azok céljairól. Ha többet szeretne tudni arról, hogy hogyan dolgozzák fel a harmadik felek az információt, kattintson a lenti táblázatban található linkekre, amelyek a harmadik felek adatkezelési nyilatkozataihoz vezetnek. Ha le szeretné tiltani valamelyik sütit, kérjük, kövesse a linkeket, amelyek információt nyújtanak a letiltással kapcsolatban vagy változtasd meg a kereső beállításokat a lent írtak szerint.

Harmadik fél Címke célja Országok, ahol alkalmazható A harmadik fél adatkezelési nyilatkozatához kapcsolódó link
Analitikus/teljesítmény javító sütik
Adobe Analytics Felhasználói magatartás és az FM weboldalon fennálló kapcsolatainak nyomon követése helyben a cselekedetek, tevékenységek és különböző weboldalak menüpontjainak és a weboldalaknak a felmérése céljából. Minden ország https://www.adobe.com/hk_en/privacy/policy.html
Google Analytics Felhasználói magatartás és az FM weboldalon fennálló kapcsolatainak nyomon követése helyben a cselekedetek, tevékenységek és különböző weboldalak menüpontjainak és a weboldalaknak a felmérése céljából. Minden ország http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Célzó sütik/Hasonló technológiák
DoubleClick Képelemek követése a DoubleClick számára a benyomások, a reklámokra való kattintások, és hasznos potenciális vásárlók részére történő célzott reklámozás felmérése érdekében. Japán, Egyesült Államok https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=en https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
Facebook Képelemek követése a Facebook számára a benyomások, a reklámokra való kattintások, és hasznos potenciális vásárlók részére történő célzott reklámozás felmérése érdekében. Hong Kong, India, Japán, Egyesült Államok és a nemzetközi weboldalunk felhasználói https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Snaps >Képelemek követése a Snaps számára a benyomások, a reklámokra való kattintások, és hasznos potenciális vásárlók részére történő célzott reklámozás felmérése érdekében. Egyesült Államok https://snaps.io/privacy-policy/
Google Képelemek követése a Google Adwords számára a benyomások, a reklámokra való kattintások, és hasznos potenciális vásárlók részére történő célzott reklámozás felmérése érdekében. India https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=en
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
Google Képelemek követése a GDN számára a benyomások, a reklámokra való kattintások, és hasznos potenciális vásárlók részére történő célzott reklámozás felmérése érdekében. Japán https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=en
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
Sizmek Képelemek követése a Versa Network számára a benyomások, a reklámokra való kattintások, és hasznos potenciális vásárlók részére történő célzott reklámozás felmérése érdekében. India https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/
Yahoo Képelemek követése a Yahoo számára a benyomások, a reklámokra való kattintások, és hasznos potenciális vásárlók részére történő célzott reklámozás felmérése érdekében. Japán https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/brightroll/index.htm
MSN Képelemek követése az AccessMill számára a benyomások, a reklámokra való kattintások, és hasznos potenciális vásárlók részére történő célzott reklámozás felmérése érdekében. Japán https://www.msn.com/en-us/autos/partner/privacypolicy
RocketFuel Képelemek követése a RocketFuel számára a benyomások, a reklámokra való kattintások, és hasznos potenciális vásárlók részére történő célzott reklámozás felmérése érdekében. Japán https://rocketfuel.com/privacy/
Line Képelemek követése a LINE számára a benyomások, a reklámokra való kattintások, és hasznos potenciális vásárlók részére történő célzott reklámozás felmérése érdekében. Japán https://terms.line.me/line_rules/

Hogyan változtathatja meg a süti beállításait?

A sütik szabályozhatók az internetböngészője beállításaiban. Az Ön böngészőjének beállításai határozzák meg, hogy a sütijeinket használja-e, tehát Öné a döntés. Dönthet úgy, hogy egyáltalán nem kér sütiket, elfogadhat bizonyos sütiket, vagy kérhet értesítést mielőtt egy sütit elment a merevlemeze, vagy csak az Ön által meghatározott webhelyekről fogad el sütiket. Ha többet szeretne megtudni a sütikről, ideértve, hogy milyen sütik kerültek beállításra és hogyan kell szabályozni és törölni őket, kérjük, kövesse az alábbi linkeket:

Felhívjuk figyelmét, hogy az összes süti letiltása esetén előfordulhat, hogy nem tudja elérni vagy használni a weboldalunk összes funkcióját és nem vehet igénybe személyre szabott szolgáltatást.

VÁLTOZÁSOK A SÜTI-SZABÁLYZATUNKBAN

Bármely ehhez a szabályzathoz tartozó jövőbeli változtatásunkat közzétesszük ezen a weboldalon és azok a közzétételt követően lépnek hatályba. Amennyiben egy ilyen közzétételt követően is folyamatosan használja a weboldalunkat, úgy tekintjük, hogy értesült a változásokról. Meghatározott körülmények között fenntartjuk a döntést, hogy e változtatásokat e-mailben vagy a weboldalunk kezdőlapján egy értesítés közzétételével közöljük Önnel. Ajánljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt.

6. KAPCSOLAT

Szívesen fogadjuk a Jogi Nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseket, megjegyzéseket és kéréseket a info@trianglesport.hu e-mail címen. Honlapunk fenntartói a következő magánszemélyek:

Név Führer Diána Varga Zoltán
Vállalkozó neve: Führer Diána egyéni vállalkozó Varga Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 1086 Budapest, Teleki László tér 19. 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 29 3/11
Nyilvántartási szám: 43149087 51052421
Adószám: 67071922-1-42 79164401-1-42
Telefonszám: +36702648567 +36306840228
E-mail cím: diafuhrer@gmail.com vargazoltanpt@gmail.com

JOGI NYILATKOZAT (SZELLEMI ALKOTÁSOK ÉS FELELŐSSÉG)

Köszönjük, hogy a www.trianglesport.hu oldalra látogatott („Honlap”), amelyet Führer Diána, Varga Zoltán egyéni vállalkozók üzemeltetnek (továbbiakban együttesen „Szolgáltató”). Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek rögzítik a Honlap használatának feltételeit, amelyet a felhasználó a Honlap használatával elfogad.

1. SZELLEMI ALKOTÁSOK

1.1 A Honlapra feltöltött tartalom, a Honlapon megjelenő bármely – akár levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan le nem védett - szellemi tulajdon (védjegy, szerzői mű, stb.) – valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így különösen a hozzá tartozó dokumentáció, edzésterv, képek, adatbázisok, reklámfilm, spot, valamint szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepció, vagy annak jellemző eleme, a koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai, vagy tipográfiai megoldás, ötlet,audio-,video anyag stb. (”Szellemi Alkotás”) a Szolgáltató, vagy harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi.

1.2 A Szellemi Alkotás jogi védelem alatt áll. A Szellemi Alkotást a Szolgáltató engedélye nélkül tilos újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

1.3 Honlapunk egyéb elemei szerzői jogi, továbbá védjegyjogi, továbbá a tisztességtelen versenyt tiltó jogi védelem alatt állnak, azokat sem egészben, sem részben, semmilyen módon nem lehet másolni vagy utánozni, beleértve, de nem kizárólagosan a „framing” és a "tükröztetés" (mirroring) útján történő többszörözést is. A Honlapra feltöltött tartalom semmilyen részét nem lehet továbbközvetíteni, kivéve, ha minden egyes továbbközvetítéshez kifejezetten írásban hozzájárulunk.

2. FELELŐSSÉG

2.1 A Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon található adatok pontosak és naprakészek legyenek. A Honlapon található információk azonban csak tájékoztató jellegűek, azok pontosságáért és teljességéért a Szolgáltató, a kötelező jogszabályi rendelkezéseken túl, semmilyen felelősséget nem vállal. A Honlapon kifejezetten meghatározott eseteken kívül, a Honlapon egyetlen része vagy elem sem értelmezhető a Szolgáltató által tett ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak.

2.2 A Honlapon található adatok, információk és gyakorlatok bemutatásának célja az egészséges és fitt életmód támogatása, ezzel kapcsolatban szakmai diskurzusok indítása és a tapasztalatok megosztása a Honlap használói között. A Honlapon található gyakorlatok csak és kizárólag saját felelősségre végezhetők, a Szolgáltató semmilyen felelősséget sem vállal a gyakorlatokból eredő következményekért és esetleges károsodásért. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a Honlapon található gyakorlatokat tekintetében mindenféleképpen konzultáljon kezelő orvosával és személyi edzőjével, továbbá azokat csak és kizárólag edzőteremben, szakmai (edzői) felügyelet mellett, a feltüntetett utasításokat maximálisan betartva végezze.

2.3 A Szolgáltató szintén nem felelős a rosszul értelmezett információkból, az egyéb felhasználó általi hiányosságokból, valamint az közölt információ és utasítása ellenére is rosszul végrehajtott feladatokból eredő hibákért, azok következményeiért és az ebből eredő esetleges károsodásért. A Honlapon elérhető tartalmak és információk saját tevékenység során tesztelt módszeren és adatokon alapul, amely során a Szolgáltató mindenkor a tisztességes üzleti magatartás szándékával, a legjobb tudása szerint jár el.

3. KAPCSOLAT

3.1 Szívesen fogadjuk a Jogi Nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseket, megjegyzéseket és kéréseket a info@trianglesport.hu e-mail címen. Honlapunk fenntartói a következő magánszemélyek:

Név Führer Diána Varga Zoltán
Vállalkozó neve: Führer Diána egyéni vállalkozó Varga Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 1086 Budapest, Teleki László tér 19. 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 29 3/11
Nyilvántartási szám: 43149087 51052421
Adószám: 67071922-1-42 79164401-1-42
Telefonszám: +36702648567 +36306840228
E-mail cím: diafuhrer@gmail.com vargazoltanpt@gmail.com